ایسیو در خودرو سوزوکی با موتور J20A (2000) و J24B (2400)