بالا نیامدن هش برد t2t

whatsapp,واتساپ، لوگو واتساپ