علت صفر شدن هش ریت و قطع شدن ماینر از pool

whatsapp,واتساپ، لوگو واتساپ